Voorbeelden van scholingsactiviteiten

Kees van Overveld heeft geen standaardaanbod met trainingen. Alle scholingsvragen zullen op maat worden beantwoord. Om u een idee te geven van de mogelijkheden geef ik hieronder enkele voorbeelden van mogelijke scholingsactiviteiten.


Voorkomen en aanpakken van probleemgedrag

Probleemgedrag kent vele verschijningsvormen: druk, impulsief, brutaal, clownesk, teruggetrokken, angstig en verdrietig gedrag. De vraag is in hoeverre je als leraar het probleemgedrag kunt voorkomen: heb je bijvoorbeeld geïnvesteerd in klassenmanagement, groepsvorming en je eigen kennis en vaardigheden? En wat doe je eigenlijk op het moment dat probleemgedrag zich voordoet? Negeer je? Word je boos? Pak je de zaken zelfverzekerd en planmatig aan?

Mogelijke inhouden

 • Theorie van externaliserend en internaliserend gedrag.
 • Voorkomen van probleemgedrag in de klas en school.
 • Leerkrachtvaardigheden in het omgaan met heftige gedragsproblematiek.

Het werken met een groepsplan gedrag

Net als bij de didactische vakken kan er voor gedrag een groepsplan worden ingevuld. In deze training gaan we uit van het model zoals dat is ontwikkeld door Kees van Overveld. In dit model wordt gedrag benaderd vanuit de preventietheorie. Binnen de preventietheorie worden drie niveaus onderscheiden: het niveau van de groep, het niveau van de kwetsbare leerlingen en het niveau van het hardnekkige probleemgedrag.

Mogelijke inhouden

 • Achtergrondtheorie bij de verschillende niveaus.
 • Praktische hulp bij het invullen van de verschillende niveaus.
 • Beoordelen van door de school ingevulde groepsplannen.

Gedrag en passend onderwijs

Augustus 2014 is passend onderwijs van start gegaan. Scholen worden geacht de juiste ondersteuning te bieden aan alle leerlingen. Ook op het gebied van gedrag en sociaal-emotioneel leren. De vraag is echter wat die ondersteuning precies inhoudt voor de desbetreffende school. Welke kennis en vaardigheden zijn reeds aanwezig? Welke ondersteuningsbehoefte heeft het schoolteam op dit punt?

Mogelijke inhouden

 • Inventarisatie scholingsbehoefte van leraren.
 • Theorie en praktijk van basisondersteuning gedrag en sociaal-emotioneel leren.
 • Theorie en praktijk van extra ondersteuning gedrag en sociaal-emotioneel leren.

Sociaal-emotioneel leren

In een ideale school is het cognitief of schools leren in perfect evenwicht met het sociaal-emotionele leren. Sociaal-emotioneel leren omvat vijf competenties: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de andere, relaties hanteren en verantwoorde keuzes maken. Het sociaal-emotioneel leren kan in een leerlijn en/of via een programma worden aangeboden.

Mogelijke inhouden

 • Het kiezen van een programma voor sociaal-emotioneel leren.
 • De theorie en praktijk van de vijf leerlingcompetenties.
 • Het maken van een leerlijn sociaal-emotioneel leren.

Groepsvorming

Een klas met leerlingen is nog geen groep, daar moet een leraar moeite voor doen. Vanuit de groepsdynamica is bekend dat een groep door het jaar heen diverse fasen doorloopt: forming (kennismaken), norming (regels vaststellen), storming (invloed bepalen), performing (functioneren als positieve groep) en adjourning (afscheid). Elke fase heeft zijn eigen kenmerken en vraagt daarom om specifieke activiteiten. Leraren kunnen wel degelijk de vorming van het groepsproces beïnvloeden. Het is wel zo dat dit bij voorkeur in de periode voor de herfstvakantie gebeurt.

Mogelijke inhouden

 • Rollen in de groep.
 • Van je klas een groep maken.
 • Pesten voorkomen door een positieve groepsaanpak.

Voorkomen en aanpakken van pesten

Pesten is een ernstige vorm van agressie van de ene leerling naar de andere. In het pestproces zijn meerdere partijen te onderscheiden: pester, slachtoffer, omstanders, de school, de ouders en de omgeving.

Pesten kan worden voorkomen door veel aandacht te besteden aan het proces van groepsvorming. Tijdens die groepsvorming wordt de vraag beantwoord: ‘Hoe worden we een gelukkige groep?’ Soms is het nodig nog om naast de preventieve aanpak een meer curatieve aanpak te introduceren bijvoorbeeld in de vorm van een anti-pestprogramma.

Mogelijke inhouden

 • Voorkomen van (digitaal) pesten in de groep.
 • Vormgeven van het schoolbeleid sociale veiligheid.
 • Aanpakken van (digitaal) pesten.

Agressie en geweld in de school

Agressie en geweld gericht tegen leraren en leerlingen zorgt voor een sterk gevoel van onveiligheid in de school. Iedere persoon zou moeten kunnen leven en leren in een veilige schoolomgeving.

Mogelijke inhouden

 • Voorkomen van onveiligheid in school.
 • Omgaan met reactieve en proactieve agressie.
 • Als je zelf slachtoffer bent van agressie of geweld.

Offerte ontvangen

Wilt u uw scholingsvraag bespreken en een offerte op maat ontvangen? Stuur dan een mail naar:

info@keesvanoverveld.nl

Op alle trainingen zijn onze algemene voorwaarden en klachtenregeling van toepassing. Uw mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord.

Scholen zijn druk bezig met het realiseren van passend onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen over het algemeen veel nadruk, het sociaal-emotioneel leren wordt snel vergeten.

Mijn visie is dat schools en sociaal-emotioneel leren in balans moeten zijn. Een betere balans zorgt voor minder gedragsproblemen in de klas. Scholen kunnen heel veel doen om gedragsproblemen te voorkomen. En als gedragsproblemen zich al voordoen, is er nog veel mogelijk om deze effectief aan te pakken.