Artikelen over sociaal-emotioneel leren en de groep

Lees direct online of download als PDF-bestand

Dit artikel komt voort uit een workshop gegeven tijdens de conferentie van het Seminarium voor Orthopedagogiek ‘Trauma vanuit meervoudig perspectief’ op 18 maart 2022. In dit artikel gaan we in op trauma, stress en sociaal-emotioneel leren.

Zorg Primair 2022

Dit najaar is de lancering van een nieuwe digitale tool van ParnasSys: Kindbegrip. Kindbegrip maakt het makkelijker om planmatig te werken aan sociaal- emotioneel leren (SEL) in de school.

Kwink magazine 2022

Reactie op de menukaart ‘Welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen’

Hoe werk je in crisistijd aan een goede groepssfeer en hechte klassen? ‘Door naast het stimuleren van sociale vaardigheden van leerlingen, ook oog te hebben voor hun emoties en hen hiermee (beter) te leren omgaan’, zegt gedrags­ deskundige dr. Kees van Overveld. Hij pleit ervoor dat scholen sociaal-emotioneel leren (SEL) een plek geven in hun lesprogramma’s. Ook buiten crisistijd.

CVOpen 2020

Nu duidelijk is dat scholen vanaf 11 mei de deuren weer openen, vragen leraren zich af in welke gemoedstoestand leerlingen zullen terugkeren in de klas en wat dat betekent voor de groepsvorming. In dit artikel beschrijven we onze verwachting over de emotionele bagage waarmee de leerlingen straks weer in onze klassen zitten en hoe we daar met aandacht voor sociaal- emotioneel leren en groepsvormende activiteiten op kunnen inspelen.

Leraren werkten zeven maanden hard aan een positief groepsklimaat. Toen werd het groepsproces door de coronamaatregelen ernstig verstoord: vanaf 16 maart 2020 volgden de leerlingen onderwijs op afstand. Binnenkort gaan ze terug naar school. Hoe bouw je opnieuw een groep op? En wat is hierbij de rol van de intern begeleider?

LBBO Speciale editie 2020

Deze ontwikkelkaarten zijn ontwikkeld ten behoeve van een artikel voor de LBBO.

In 95 procent van de gevallen spreekt De Voetbaltrainer mensen die actief zijn in de voetbal­ wereld. Zo nu en dan maken we een uitstapje naar een ander vakgebied. Kees van Overveld is in het onderwijs ‘het gezicht’ van sociaal-emotioneel leren, oftewel het beter leren omgaan met jezelf en met anderen. Belangrijk voor scholieren, maar zeker ook voor jeugdspelers.

De jeugdvoetbaltrainer 2020

Autonomie in het gedrag van leerlingen gaat vaak over keuzes maken, zoals iemand insluiten of buitensluiten. In de praktijk benadrukken scholen bij de aanpak van gedrag vooral de sociale aspecten: omgaan met anderen vanuit eigen verantwoordelijkheid. Tegelijk is wereldwijd de gedachte dat emotionele competenties veel meer nadruk behoeven dan ze nu krijgen.

TIB 2020

De adolescentie is een prachtige periode in het leven van de mens, maar hij brengt echter ook veel angst en onzekerheid met zich mee. Een belangrijke vraag in het leven van veel jongeren is: ‘Wat zal die ander van mij denken?’

Kinderen brengen een belangrijk deel van hun jeugd op school door. En of ze willen of niet: ze zullen met an­ dere kinderen moeten leren omgaan. Maar vooral: met zichzelf! Dat is de essentie van sociaal én emotioneel leren.

Whole Child 2019

De gymles in groep 6 verloopt rumoerig. Tijdens een balspel wordt er hard met de bal gegooid, harder dan verantwoord is. De gymleraar ziet het niet, omdat hij aan de andere kant van de zaal een aantal leerlingen helpt met het oefenen van de handstand.

Ieder kind heeft recht op een veilige schoolomgeving. Hoe dat woord ‘veilig’ invulling krijgt, verschilt nogal per land.

Passend onderwijs is tot nu toe vooral gegaan over de bestuurlijke en organisatorische invulling. Als het al over onderwijs ging, dan betrof dat vooral rekenen, taal en lezen.

Scholen steken vaak veel energie in de aanpak van ernstige gedragsproblemen. Vaak met weinig resultaat.

Ik kies liever voor een stevige preventieve aanpak. Steek je tijd en energie vooral in groepsvorming, sociaal-emotioneel leren en een vriendelijke maar zeer duidelijke leerkrachtstijl.