Algemene voorwaarden

KEES VAN OVERVELD
Kvk 58848819
Btw-id: NL001521000B04
Pelikaan 48
2986 TC Ridderkerk
06 31 65 19 11
info@keesvanoverveld.nl

1. Algemeen

1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: KEES VAN OVERVELD: de heer K. van Overveld handelend onder de naam KEES VAN OVERVELD, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijn rechtsopvolger(s).

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KEES VAN OVERVELD, op alle overeenkomsten die KEES VAN OVERVELD sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Opdrachtgever: iedere (rechts) persoon die een opdracht tot het verrichten van diensten en/of het leveren van producten verstrekt.

1.4 KEES VAN OVERVELD wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Definities

 • Diensten en Producten: al hetgeen KEES VAN OVERVELD ten behoeve van Opdrachtgever ontwerpt, vervaardigt, levert, onderneemt, dan wel doet ontwerpen, vervaardigen, leveren of ondernemen, waaronder onderzoek, nascholing, advisering, training en procesondersteuning en projectmanagement;
 • Offerte: een, al dan niet voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst, schriftelijke aanbieding van KEES VAN OVERVELD inhoudende een geheel vrijblijvende inschatting van de kosten verbonden aan de te verrichten Diensten en/of te leveren Producten.
 • Opdrachtbevestiging: een schriftelijke bevestiging van de door Opdrachtgever aan KEES VAN OVERVELD verstrekte en door KEES VAN OVERVELD aanvaarde opdracht tot het verrichten van Diensten en/of het leveren van Producten.
 • Overeenkomst(en): alle overeenkomsten tussen KEES VAN OVERVELD en Opdrachtgever, niet beperkt tot de overeenkomsten van opdracht.
 • Materiaal: verstaan al hetgeen ten behoeve van de opdracht tot het verrichten van de Diensten en/of het leveren van Producten door KEES VAN OVERVELD aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, waaronder begrepen doch niet beperkt tot artikelen, boeken, procesbeschrijvingen, draaiboeken, software en onderzoeksinstrumenten.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van KEES VAN OVERVELD zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.2 Een offerte wordt tot overeenkomst doordat opdrachtgever de offerte van KEES VAN OVERVELD schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt.

2.3 Als opdrachtgever aan KEES VAN OVERVELD gegevens verstrekt, mag KEES VAN OVERVELD uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3. Prijs

3.1 KEES VAN OVERVELD is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.

3.2 In de in de offerte genoemde prijsopgave zijn niet inbegrepen reis- en eventuele verblijfkosten, alsmede overige kosten (fotokopieën, assessments, BTW) en voorschotten.

4. Vertrouwelijkheid

4.1 Behoudens wettelijk voorschrift is KEES VAN OVERVELD verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming van KEES VAN OVERVELD, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van KEES VAN OVERVELD.

5. Intellectuele eigendom

5.1 KEES VAN OVERVELD behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’.

5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van KEES VAN OVERVELD noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door KEES VAN OVERVELD verstrekt zijn.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart KEES VAN OVERVELD voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 De volgende betalingsregeling is van toepassing: betaling binnen 14 werkdagen na (deel)factuurdatum.

6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van KEES VAN OVERVELD een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. KEES VAN OVERVELD heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

6.3 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op KEES VAN OVERVELD te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij KEES VAN OVERVELD in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

 • a. een betalingstermijn is overschreden;
 • b. de opdrachtgever failliet of in surseance is;
 • c. de opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
 • d. de onderneming van opdrachtgever wordt verkocht of beëindigd;
 • e. de opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de KEES VAN OVERVELD de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.5 Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW). Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

6.6 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan KEES VAN OVERVELD alle buitengerechtelijke incassokosten conform Rapport Voorwerk II verschuldigd.

6.7 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten het bovenstaande overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door opdrachtgever verschuldigd.

6.8 Indien KEES VAN OVERVELD in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever.

7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

7.2 KEES VAN OVERVELD heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.3 Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

7.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8. Wijziging van de opdracht

8.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

8.2 Indien de omvang van de aan KEES VAN OVERVELD verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is KEES VAN OVERVELD gerechtigd eventueel meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen.

8.3 Van meerwerk is ook sprake indien de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

8.4 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

9. Beëindiging van de opdracht

9.1 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met KEES VAN OVERVELD gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is KEES VAN OVERVELD gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. KEES VAN OVERVELD is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan KEES VAN OVERVELD toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

9.3 KEES VAN OVERVELD is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

9.4 Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door KEES VAN OVERVELD verhindert, heeft KEES VAN OVERVELD het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.5 Omstandigheden die een overmachtsituatie voor KEES VAN OVERVELD opleveren zijn in ieder geval: opzettelijke gedragingen en/of grove schuld van personen van wie KEES VAN OVERVELD bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan KEES VAN OVERVELD bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt KEES VAN OVERVELD zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

9.7 In geval van annulering van een opdracht door opdrachtgever gelden de volgende restitutieregelingen:

 • Er geldt een wettelijke bedenktijd bij scholing/training van 14 dagen na ondertekening van de offerte. Is dit van toepassing dan kunt u via een herroepingsformulier uw opdracht herroepen. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht kunt u dat doen door het formulier ‘herroeping’ aan te vragen via info@keesvanoverveld.nl.
 • Annulering door de opdrachtgever kan tot acht weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden.
 • Bij annulering tussen vier en acht weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 50% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.
 • Bij annulering tussen nul en vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 90% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.
 • Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een training annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.

10. Aansprakelijkheid

10.1 KEES VAN OVERVELD zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Uiteraard treden KEES VAN OVERVELD en opdrachtgever met elkaar in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De resultaten van toepassing en gebruik van de door KEES VAN OVERVELD verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer vallen. Ofschoon de opdracht door KEES VAN OVERVELD naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan hij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

10.2 KEES VAN OVERVELD is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan KEES VAN OVERVELD toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door KEES VAN OVERVELD van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

10.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

10.2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is KEES VAN OVERVELD nimmer aansprakelijk.

10.2c De door KEES VAN OVERVELD te vergoeden schade zal gematigd worden, indien het door opdrachtgever te betalen honorarium in het kader van de opdracht gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

10.2d De aansprakelijkheid van KEES VAN OVERVELD voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals KEES VAN OVERVELD voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van KEES VAN OVERVELD over de laatste drie maanden.

10.3 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van KEES VAN OVERVELD welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

Scholen zijn druk bezig met het realiseren van passend onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen over het algemeen veel nadruk, het sociaal-emotioneel leren wordt snel vergeten.

Mijn visie is dat schools en sociaal-emotioneel leren in balans moeten zijn. Een betere balans zorgt voor minder gedragsproblemen in de klas. Scholen kunnen heel veel doen om gedragsproblemen te voorkomen. En als gedragsproblemen zich al voordoen, is er nog veel mogelijk om deze effectief aan te pakken.